สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมดำเนินการโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2565/2566

07 Jul 2023

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายสังวรณ์ เสนะโลหิต เกษตรอำเภอเขาย้อย ร้วมกับนายธัญสิทธิ์ ชาติวิริยะพงษ์ เกษตรจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2565/2566 จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2 ซึ่งมีกำหนด 6 - 10 กรกฎาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางเลือกและมีอำนาจในการจำหน่ายข้าวเปลือกมากยิ่งขึ้น ณ สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จำกัด อำเภอเขาย้อย จัวงหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมดำเนินการโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2565/2566

สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมดำเนินการโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2565/2566