รพ.ลานนา จัดการอบรม "วิธีการรับมือและโน้มน้าว ผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อน

17 Aug 2023

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลลานนา 3 ... เจ้าหน้า และพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 เข้ารับการอบรมเสริมทักษะการทำงาน เรื่อง "วิธีการรับมือและโน้มน้าว ผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อน" วิทยากรโดย อ.ศานติ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา

รพ.ลานนา จัดการอบรม "วิธีการรับมือและโน้มน้าว ผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อน

การอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และเทคนิคการให้บริการแก่ผู้มารับบริการทั้ง โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง และองค์กรต่อไป

รพ.ลานนา จัดการอบรม "วิธีการรับมือและโน้มน้าว ผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อน