บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนาตรวจสุขภาพพนักงาน สิทธิประกันสังคม ประจำปี 2566

31 Aug 2023

บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนาตรวจสุขภาพพนักงาน สิทธิประกันสังคม ประจำปี 2566.วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ...ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา นำทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีเคลื่อนที่ให้แก่ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส ที่มีสิทธิประกันสังคม จำนวน 45 คน นำทีมโดย พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนาตรวจสุขภาพพนักงาน สิทธิประกันสังคม ประจำปี 2566

โดยมี คุณเทพดำรง ม่วงฉลาด ผู้จัดการบุคคลให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการตรวจสุขภาพฟรี สิทธิประกันสังคมในครั้งนี้ เป็นโครงการร่วมกันของสำนักงานประกันสังคมเชียงใหม่กับโรงพยาบาลลานนา และยังเป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ส่วนงานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลลานนา ซึ่งจะมีพยาบาลอาชีวอนามัย นำโดย พว.ภัณฑิรา ตาสา มานั่งให้ความรู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง ไม่เรื้อรัง และการทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคอันเนื่องจากการทำงาน และโรคไม่เนื่องจากการทำงาน

ซึ่งการให้ความรู้รายบุคคลนี้ หวังผลให้ผู้ประกันตน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาดูแลสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังมีบริการจองคิวทำฟัน สิทธิทันตกรรม ตรวจสุขภาพช่องปาก ขูด อุด ถอน งบประมาณ 900 บาทต่อคน/ปี โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย (ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกันตน รพ.ลานนา ) เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ประกันตน ให้สามารถเลือกวันเข้ารับบริการทันตกรรม ที่โรงพยาบาลลานนาด้วยตนเองได้เลย

โครงการตรวจสุขภาพประกันสังคมนี้ ผู้ประกันตนทุกท่านสามารถขอรับบริการ ใช้สิทธิตรวจสุขภาพ ได้ที่โรงพยาบาลลานนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แม้ไม่ใช่ผู้ประกันตนโรงพยาบาลลานนาก็สามารถใช้สิทธิได้ .สำหรับสถานประกอบการ ที่ประสงค์จะตรวจเป็นหมู่คณะ โรงพยาบาลลานนา มีบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ( พร้อมรถเอกซเรย์ ) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสื่อสารการตลาด โทร.052-134786

บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนาตรวจสุขภาพพนักงาน สิทธิประกันสังคม ประจำปี 2566