มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา ตรวจสุขภาพพนักงานใช้สิทธิประกันสังคม ประจำปี 2566

20 Jul 2023

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา ตรวจสุขภาพพนักงานใช้สิทธิประกันสังคม ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา ตรวจสุขภาพพนักงานใช้สิทธิประกันสังคม ประจำปี 2566

สำนักงานประกันสังคมเชียงใหม่ ร่วมศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา นำทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีเคลื่อนที่ให้แก่ผู้บริหาร คณะอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ ที่มีสิทธิประกันสังคม จำนวน 123 คน นำทีมโดย พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา โดยมี อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการตรวจสุขภาพฟรี สิทธิประกันสังคม

ในครั้งนี้ เป็นโครงการร่วมกันของสำนักงานประกันสังคมเชียงใหม่กับโรงพยาบาลลานนา และยังเป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ส่วนงานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลลานนา ซึ่งจะมีพยาบาลอาชีวอนามัย นำโดย พว.ภัณฑิรา ตาสา มานั่งให้ความรู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง ไม่เรื้อรัง และการทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคอันเนื่องจากการทำงาน และโรคไม่เนื่องจากการทำงาน ซึ่งการให้ความรู้รายบุคคลนี้ หวังผลให้ผู้ประกันตน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาดูแลสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังมีบริการจองคิวทำฟัน สิทธิทันตกรรม ตรวจสุขภาพช่องปาก ขูด อุด ถอน งบประมาณ 900 บาทต่อคน/ปี โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย (ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกันตน รพ.ลานนา ) เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ประกันตน ให้สามารถเลือกวันเข้ารับบริการทันตกรรม ที่โรงพยาบาลลานนาด้วยตนเองได้เลย

การตรวจสุขภาพในวันนี้.. ได้รับความสนใจมีคณะอาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสุขภาพจำนวนมาก นอกจากโปรแกรมการตรวจสุขภาพพื้นฐานตามสิทธิประกันสังคม ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจแล้ว ยังมีผู้ที่สนใจตรวจสุขภาพรายการอื่นเพิ่มเติม โดยประสงค์ชำระเงินเอง ในราคาพิเศษ ก็จะได้รับคำแนะนำจากพยาบาลวิชาชีพ ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา ให้ได้รับการตรวจเพิ่มเติมอีกด้วย

โครงการดีๆ ..ประกันสังคมห่วงใยผู้ประกันตนทุกคน ตรวจสุขภาพฟรีนี้ ผู้ประกันตนทุกท่านสามารถขอรับบริการใช้สิทธิตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลลานนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนี้ แม้ไม่ใช่ผู้ประกันตนโรงพยาบาลลานนาก็สามารถใช้สิทธิได้ สำหรับสถานประกอบการที่ประสงค์จะตรวจเป็นหมู่คณะ โดยโรงพยาบาลลานนา มีบริการตรวจสุขภาพ นอกสถานที่ ตั้งแต่ 80 คนขึ้นไป( มีบริการรถเอกซเรย์ ) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสื่อสารการตลาด โทร.052-134786

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา ตรวจสุขภาพพนักงานใช้สิทธิประกันสังคม ประจำปี 2566