คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. MOU กับบริษัท สินธรา จำกัด ร่วมมือทางวิชาการ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ

23 Apr 2024

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท สินธรา จำกัด โดยมี รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามร่วมกับ นายพรพงศ์ อัศวดรเดชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินธรา จำกัด พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ รศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์ หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์โยธา ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุมคณะ 208 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. MOU กับบริษัท สินธรา จำกัด ร่วมมือทางวิชาการ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ

ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันพัฒนาความสามารถและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ระหว่างกัน สร้างความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. MOU กับบริษัท สินธรา จำกัด ร่วมมือทางวิชาการ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ