มบส.เปิดศูนย์ข้อมูลสื่อสารดิจิทัล ขุนวิเทศดรุณการ พร้อมหนุน พ.ร.บ .ข้อมูลข่าสารของราชการ เพื่อประโยชน์ประชาชน

16 Feb 2024

 

มบส.เปิดศูนย์ข้อมูลสื่อสารดิจิทัล ขุนวิเทศดรุณการ พร้อมหนุน พ.ร.บ .ข้อมูลข่าสารของราชการ เพื่อประโยชน์ประชาชน

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 67 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดี มบส. ได้เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลสื่อสารดิจิทัล ขุนวิเทศดรุณการ โดยผศ.ดร.คณกร กล่าวว่า จากการรายงานศูนย์ข้อมูลการสื่อสารดิจิทัล ขุนวิเทศดรุณการ มีกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยของเราก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการองค์กร โดยใช้กระบวนสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือสำคัญ ควบคู่กันไปกับพลังอันแข็งแกร่งของเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลั และการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารดิจิทัลนั้นก็สอดคล้องกับพ.ร.บข้อมูลข่าวสารของราชการที่ให้สิทธิประชาชนได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องต่างๆ ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงเห็นชอบให้มีการจัดการรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการประชาชน อย่างไรก็ตามตนขอชื่นชมทางศูนย์ข้อมูลสื่อสารดิจิทัล ขุนวิเทศดรุณการที่มาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ช่วยเผยแพร่กิจกรรมและองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น พร้อมสนับสนุนมหาวิทยาลัยของเราสู่ความเลิศด้านการบริหารจัดการ ในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มีมาตรฐาน ด้วยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยยกระดับและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านดร.พรรณา ศรสงคราม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มบส. กล่าวว่า การสื่อสารยุคดิจิทัล ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตประจำวัน ตลอดจนการรับรู้ข่าวสารในทุกมิติของการสื่อสาร มีพัฒนาการของเทคโนโลยีที่พร้อมให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้ง่ายและรวดเร็วประกอบกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลการสื่อสารดิจิทัล ขุนวิเทศดรุณการ อีกทั้งเป็นการสนับสนุน พ.ร.บ. ดังกล่าวด้วย ที่สำคัญการดำเนินงานจะเป็นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารของทุกหน่วยงานเพื่อยกระดับองค์กรสู่ Digital Organization เป็นศูนย์รวมการสื่อสาร และให้บริการงานข่าวและการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

จากนั้นมีการเสวนาเรื่องการจัดการข้อมูลสื่อสารดิจิทัลอย่างทันการณ์ โดย ผศ.พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ และอาจารย์ อารยา แสงมหาชัย อาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มบส. นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล โดยอาจารย์จีรภรณ์ กิจเจริญ และอาจารย์อิศรา ยิ่งยวด อาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มบส. เช่นกัน ทั้งนี้การจัดการศูนย์ข้อมูลสื่อสารดิจิทัล/การสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาระบบการสื่อสารและการผลิตสื่อยกระดับองค์กรสู่ Digital Organization ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศโดยมีผู้บริหาร บุคลากรเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ และนักศึกษา ประมาณ 50 คน เข้าร่วมงาน

มบส.เปิดศูนย์ข้อมูลสื่อสารดิจิทัล ขุนวิเทศดรุณการ พร้อมหนุน พ.ร.บ .ข้อมูลข่าสารของราชการ เพื่อประโยชน์ประชาชน