ครุศาสตร์ฯ มจพ. MOU บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด ร่วมมือทางวิชาการ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ

25 Mar 2024

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามร่วมกับนางสาวสุภาพรรณ ชื่นพิมล กรรมการบริหาร พร้อมด้วย รศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์ หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์โยธา ร่วมลงนามเป็นพยาน ในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุม 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันพัฒนาความสามารถและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ระหว่างกัน สร้างความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ

ครุศาสตร์ฯ มจพ. MOU บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด ร่วมมือทางวิชาการ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ

ครุศาสตร์ฯ มจพ. MOU บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด ร่วมมือทางวิชาการ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ