วว. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบความสามารถลดการก่อภูมิแพ้ของสารสกัดและอาหาร

23 Mar 2023

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ  (ศนอ.) ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบความสามารถลดการก่อภูมิแพ้ของสารสกัดและอาหาร   ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ ?-hexosaminidase ในระดับเซลล์  เป็นการใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการวิจัย พัฒนา บริการ  เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วว. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบความสามารถลดการก่อภูมิแพ้ของสารสกัดและอาหาร

สอบถามรายละเอียดและรับบริการติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9132 (ดร.สินี ศิริคูณ) E-mail : [email protected]