วว. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้าน วทน. ณ จังหวัดน่าน

อังคาร ๐๖ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๐๙:๑๕
ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายสมบัติ ชินสุขเสริม รองประธานหอการค้าจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วว.
วว. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้าน วทน. ณ จังหวัดน่าน

ประกอบด้วย นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผอ.สำนักสิ่อสารองค์กร นางสาวปัทมา ลิ่วเลิศมงคล ผอ.กองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนักวิจัย บุคลากรกองบริการธุรกิจและนวัตกรรม ลงพื้นที่จังหวัดน่านเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการยกระดับพืชสมุนไพรไทยสู่มาตรฐานสากล เพื่อติดตามการดำเนินงานนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน ในรูปแบบโรงงานสกัดสารสกัดสมุนไพร ที่ปัจจุบันสามารถผลิตสารสกัดสมุนไพรสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรอย่างเป็นรูปธรรมและมีแผนจำหน่ายสารสกัดสมุนไพรที่ผลิตได้จากโรงงานฯ ในระยะเวลาอันใกล้

ในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าการและคณะ ยังได้ติดตามการดำเนินงานโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ที่ วว.ได้รับการสนับสนุนทุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ดำเนินงานภายในศูนย์รวบรวมสินค้าด้านการเกษตรชุมชน ซึ่งบริหารงานโดย พระครูสุจิณนันทกิจ วัดโป่งคำ อ.สันติสุข ซึ่งมุ่งเน้นการปรับวิธีการทำเกษตรบนฐานธรรม โดยให้ทำเกษตรกรรมบนความหวังและมีความสุข นอกจากนี้โครงการ Thai Cosmetopoeia ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากน้ำไผ่ซึ่งเป็นพืชอัตลักษณ์ในท้องถิ่นด้วย

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด