วว. ร่วมเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ เพื่อยกระดับ Model แก้จน

18 Nov 2022

นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ในฐานะหัวหน้าโครงการการประเมินและพัฒนาศักยภาพผลผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่นำร่องจังหวัดยากจน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำทีมนักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ วว. เข้าร่วมการประชุมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ในงานสัมมนา "เสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ เพื่อยกระดับ Model แก้จน" โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์น แอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วว. ร่วมเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ เพื่อยกระดับ Model แก้จน

จากการเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว  วว. ได้รับทราบสถานการณ์การทำงานของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ในการขับเคลื่อนกระบวนการแก้จน และได้สร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพร่วมกับ    6    มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้     ได้แก่  1) ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     3) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง     4) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  5) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  และ  6) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  รวมทั้งได้รับทราบนโยบายการพัฒนาพื้นที่แก้จนของ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่  (บพท.)  ในปีหน้าที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงการพัฒนาเทคโนโลยีกับการตลาดเพิ่มมากขึ้น (Demand and Supply matching) ซึ่งคาดว่า วว. จะมีบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการแก้จน  ในฐานะผู้ผลิต  appropriate technology  for commercialization

อนึ่ง วว. ดำเนินโครงการการประเมินและพัฒนาศักยภาพผลผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่นำร่องจังหวัดยากจน  ในปีงบประมาณ 2565   เพื่อขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (วทน.) สนับสนุนทุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่  ดำเนินงานโครงการครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่  แม่ฮ่องสอน  ลำปาง  กาฬสินธุ์  สกลนคร  มุกดาหาร  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  เลย  นครราชสีมา  ยะลา  นราธิวาส และพัทลุง

วว. ร่วมเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ เพื่อยกระดับ Model แก้จน