วว. ร่วมการประชุม WAITRO General Assembly 2022 ณ เมืองเคปทาวน์ แอฟริกาใต้

18 Nov 2022

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะผู้แทน Official Delegate ของ วว. พร้อมด้วยนางสาวพิมประไพ ศุภรรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์อาวุโส กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมประชุม WAITRO General Assembly 2022 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 65 ณ เมืองเคปทาวน์ แอฟริกาใต้

วว. ร่วมการประชุม WAITRO General Assembly 2022 ณ เมืองเคปทาวน์ แอฟริกาใต้

โอกาสนี้ WAITRO Secretariat ได้นำเสนอทิศทางและแผนการดำเนินงานของ WAITRO ในอนาคต โดยยังจะคง Keyword สำคัญ คือ Continuality หรือการดำเนินการในทิศทางที่สอดคล้อง และต่อเนื่องจากการดำเนินงานในวาระก่อน เพื่อบรรลุ Strategic Plan 2030 ของ WAITRO ให้ได้ มีประเด็นสำคัญ เช่น การสร้างความหลากหลายในสมาคม WAITRO ให้ความสำคัญของ Networking มากกว่าจำนวนสมาชิก การเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในเชิง Sustainable Innovation สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ขององค์กร WAITRO การทำงานร่วมกันระหว่างภูมิภาค โดยที่ประชุมได้ลงคะแนนเสียงเลือก Executive Board Members 2023 - 2024 ร่วมกัน และพิจารณาให้ความเห็นชอบในการยกเว้นค่าธรรมเนียมสมาชิกไปอีก 2 ปี เป็นต้น รวมทั้งสมาชิกยังได้เลือก Executive Board Members ชุดใหม่ ซึ่งจะดำรงตำแหน่ง ปี 2023-2024 อีกด้วย

อนึ่งการประชุมสมาชิก WAITRO ที่จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี มีความสำคัญเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของ WAITRO ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาของ WAITRO Secretariat และ Executive Board Members

วว. ร่วมการประชุม WAITRO General Assembly 2022 ณ เมืองเคปทาวน์ แอฟริกาใต้