วว. เข้าร่วมการประชุม WAITRO Summit 2022 / General Assembly ณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้

15 Nov 2022
ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย น.ส. พิมประไพ ศุภรรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์อาวุโส วว. เข้าร่วมงาน WAITRO Summit 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ โอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. ได้ปฏิบัติภารกิจเข้าร่วมประชุมในช่วง Roundtable Discussion ซึ่งมีกรรมการบริหารและผู้แทนหน่วยงานสมาชิกแสดงวิสัยทัศน์ จากการที่ WAITRO มีส่วนช่วยฟื้นฟูความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ เช่น Benchmarking ระหว่างหน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นสมาชิก WAITRO โครงการความร่วมมือระหว่างยุโรป-แอฟริกา ความร่วมมือด้านอาหารและโภชนาการ โดยการเป็นสมาชิก WAITRO จะช่วยสร้างการเรียนรู้จากความแตกต่าง ความหลากหลายทั้งทางกายภาพและวัฒนธรรม การนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม นอกจากนี้ยังได้ร่วมงานสัมมนาย่อยหัวข้อ From R&D to Commercialization ที่มุ่งเน้นการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศในช่วงเริ่มต้น และ Kick-off Working Group of SDG 2 Zero Hunger เพื่อพัฒนากลุ่มของสมาชิก WAITRO ที่มีความสนใจร่วมกัน โดยได้ร่วมหารือว่า WAITRO จะทำอย่างไรเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในส่วนของ SDG 2 คือ Zero Hunger หรือยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ทั้งนี้ที่ประชุมระดมความเห็นว่าต้องให้ความสำคัญกับการผลิตด้านอาหารตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตั้งแต่ Food Production, Food Processing และ Food Waste ซึ่งอาจมาในรูปแบบการมีส่วนร่วมเชิงนโยบาย โครงการความร่วมมือ การฝึกอบรม เป็นต้น ในฐานะที่ WAITRO เป็นสมาคมระหว่างประเทศที่ถือกำเนิดด้วยความสนับสนุนของ UN จึงต้องตอบรับต่อการบรรลุ SDGs อนึ่ง งาน WAITRO Summit 2022 เป็นงาน Flagship Event ที่รวบรวมสมาชิก WAITRO และมิใช่สมาชิกมากกว่า 130 คน จากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยในปี 2022 ได้กำหนดธีมงานคือ SDG 17 Partnership for the Goals หรือการส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อการบรรลุ SDGs WAITRO (The World Association of Industrial and Technological Research Organizations) มาตั้งแต่ปี 1985 โดย WAITRO เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร โดยได้รับการสนับสนุนการก่อตั้งจาก UNDP, UNESCO, UNIDO และ ECOSOC มีภารกิจสนับสนุนและประสานความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและองค์กรด้านวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 100 หน่วยงาน จากมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลกทั้งนี้ วว. เป็นสมาชิกของ WAITRO มาตั้งแต่ปี 1985 ได้ร่วมกิจกรรมกับ WAITRO ด้วยดีเสมอมา ทั้งในรูปแบบของการสัมมนา การประชุมวิชาการ การฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมด้านวิชาการและการดำเนินงานต่างๆ กับ WAITRO ช่วยเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรในองค์กรของ วว. เป็นอย่างดี อีกทั้ง วว. ได้รับเลือกเป็นหน่วยงาน WAITRO Regional Focal Point (RFP) Asia and the Pacific ตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา มีหน้าที่ประสานความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างสำนักเลขาธิการ WAITRO กับหน่วยงานสมาชิกในภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการเป็นเครือข่ายองค์กรวิจัยระดับนานาชาติของสมาชิก WAITRO อย่างต่อเนื่อง
วว. เข้าร่วมการประชุม WAITRO Summit 2022 / General Assembly ณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้