วว. เข้าร่วมประชุมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานสเปน หารือการสนับสนุนความร่วมมือด้านวิจัยพัฒนาระดับนานาชาติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีกับหน่วยงาน Centre for the Development of Industrial Technology

ศุกร์ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๐๙:๒๖
ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ดร.ฮัฟนี ลาเต๊ะ นักวิชาการ ศทร. และ น.ส.รัตนา งามวิศิษฐ์ศิลป์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ วว. เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานสเปน ร่วมหารือเรื่องการสนับสนุนความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาระดับนานาชาติ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับหน่วยงาน Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI) ซึ่งมีภารกิจช่วยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัทสเปน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระดับประเทศและนานาชาติ โดยการให้ทุนสนับสนุนและสรรหาแหล่งเงินทุนวิจัยอื่นๆ เช่น กรอบความร่วมมือ Horizon Europe และ Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (JFS SEA) เป็นต้น ในโอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. ได้นำเสนอโครงการที่ วว. มีความร่วมมือกับหน่วยงานสเปน และหัวข้อความร่วมมือที่เป็นไปได้ เช่น ทรัพยากรดิน การเกษตร แหล่งโปรตีนทดแทนจากแมลงและสาหร่าย เทคโนโลยีระบบราง และการรีไซเคิลแบตเตอรี่
วว. เข้าร่วมประชุมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานสเปน หารือการสนับสนุนความร่วมมือด้านวิจัยพัฒนาระดับนานาชาติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีกับหน่วยงาน Centre for the Development of Industrial Technology

นอกจากนี้ คณะผู้แทน วว. เ ข้าเยี่ยมคารวะ นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครทูต (สอท.) และ น.ส.วิชาดา ภาบรรเจิดกิจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. เข้าร่วมประชุมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานสเปน หารือการสนับสนุนความร่วมมือด้านวิจัยพัฒนาระดับนานาชาติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีกับหน่วยงาน Centre for the Development of Industrial Technology

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด