วว. โชว์ผลงานเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในงานวันดินโลก ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ศุกร์ ๐๓ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๒๙
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร  นำผลงานวิจัยและพัฒนาเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้  ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ด้วย วทน.  เนื่องในงานวันดินโลก ประจำปี 2564  ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดจัดขึ้นในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
วว. โชว์ผลงานเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในงานวันดินโลก ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วว. โชว์ผลงานเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในงานวันดินโลก ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด