วว. จัดอบรมยกระดับศักยภาพการผลิต เพิ่มการแข่งขันของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ด้วย วทน.

จันทร์ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๕:๑๙
ศ. (ดร.) ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการอบรมออนไลน์เรื่อง "การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์และมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว" ซึ่ง วว. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2564 โดยการสนับสนุนทุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แก้ไขปัญหาและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับศักยภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน โดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎ 38 แห่ง ภายใต้การดำเนิน โครงการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยในภูมิภาคที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับ มรภ.
วว. จัดอบรมยกระดับศักยภาพการผลิต เพิ่มการแข่งขันของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ด้วย วทน.

กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัย วว. ที่มีความเชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร  การยกระดับบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทย  การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อย.  การยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว  การยกระดับผลิตภัณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและการรับรองระบบคุณภาพการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ด้าน  GMP  กฎหมาย  ในวันที่  27  กันยายน  2564   ผ่าน   Zoom  Meeting,  Facebook  Live TISTR , วว.เพื่อชุมชน

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. จัดอบรมยกระดับศักยภาพการผลิต เพิ่มการแข่งขันของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ด้วย วทน.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด