รับสมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

15 Aug 2000

กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2543 ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน คือ นิสิต นักศึกษาผู้มีสัญชาติไทย และลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรขั้นบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ/หรือ เอกชนในประเทศไทย เกี่ยวกับโครงการค้นคว้า/วิจัย เพื่อทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยา-นิพนธ์แล้ว โดยเฉพาะแนวเรื่องภาษาในสังคมไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ศาสนากับสังคมไทย กรณีศึกษาการจัดการศึกษาโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรณีศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 เศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก : ความสำเร็จและความล้มเหลว มิติใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : รัฐ เอกชน และประชา-ชน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรณีศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และการสาธารณสุขชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครขอรับทุนได้ที่ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน ดุสิต กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 2441011-12 โทรสาร 2441019--จบ--

-สส-