IESG จดทะเบียนเป็นสมาคมแล้ว พร้อมรับสมาชิกเพิ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหล

18 Sep 2002

กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์

ภายหลังจากรวมกลุ่มกันมานานกว่า 30 ปี กลุ่ม IESG ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันแล้ว เตรียมเปิดรับสมาชิกเพิ่ม พร้อมร่วมมือกับรัฐอย่างเต็มที่ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันในระหว่างการขนส่งทางน้ำ

นายกฤษฎา ชัยกุล นายกสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน เปิดเผยว่าความร่วมมือ ในการดูแลสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมน้ำมันในประเทศไทย มีมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2513 โดยบริษัทน้ำมันที่ประ- กอบธุรกิจในประเทศขณะนั้น มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็น กลุ่มอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของวงการอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety Group) หรือที่เรียกย่อๆว่า IESG ขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และกับ ภาครัฐในการขจัดคราบน้ำมันที่อาจรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำจากอุบัติเหตุทางเรือ ตลอดช่วงเวลากว่า 30 ปีที่ ผ่านมากลุ่มฯ ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการร่วมมือระหว่างสมาชิก และกับ หน่วยราชการ อาทิ กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ และ กรมควบคุมมลพิษในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเกิด อุบัติเหตุจากการขนส่งน้ำมันทางเรือ และการเตรียมความ พร้อมในการขจัดคราบน้ำมันเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีการขยายความ ร่วมมือในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเหตุ ฉุกเฉินอื่นๆ ด้วย

"ความร่วมมือกับภาครัฐที่สำคัญ คือการร่วมเขียนแผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันแห่งชาติ การร่วมจัดฝึก อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันประจำปี การฝึกซ้อมขจัดคราบน้ำมันขนาดใหญ่ตามแผน ชาติทุกสามปี และการให้ความช่วยเหลือในการขจัดคราบน้ำมันที่เกิดขึ้นจริง" นายกฤษฎา กล่าว

เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มฯ เป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะรองรับการขยายความ ร่วมมือในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทางกลุ่มฯ จึงได้ จดทะเบียนเป็นสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety Group Association) โดยยังใช้ชื่อย่อเดิมคือ IESG และมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 กันยายน 2545 สมาชิกของสมาคมฯ ขณะนี้ประกอบด้วยบริษัทน้ำมันแปดบริษัท คือ บริษัท อัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จำกัด บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท บีพีออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด โดยมีหน่วยงานราชการเป็นที่ปรึกษา คือ กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงาน นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรธรณี--จบ-- -ศน-