IESG จดทะเบียนเป็นสมาคมแล้ว พร้อมรับสมาชิกเพิ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหล

06 Sep 2002

กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน

ภายหลังจากรวมกลุ่มกันมานานกว่า 30 ปี กลุ่ม IESG ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันแล้ว เตรียมเปิดรับสมาชิกเพิ่ม พร้อมร่วมมือกับรัฐอย่างเต็มที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันในระหว่างการขนส่งทางน้ำ

นายกฤษฎา ชัยกุล นายกสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน เปิดเผยว่าความร่วมมือในการดูแลสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมน้ำมันในประเทศไทย มีมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2513 โดยบริษัทน้ำมันที่ประกอบธุรกิจในประเทศขณะนั้น มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของวงการอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety Group) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า IESG ขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและร่วมกับภาครัฐในการขจัดคราบน้ำมันที่อาจรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำจากอุบัติเหตุทางเรือ ตลอดช่วงเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมากลุ่มฯ ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการร่วมมือระหว่างสมาชิก และกับหน่วยราชการ อาทิ กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ และกรมควบคุมมลพิษในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งน้ำมันทางเรือ และการเตรียมความพร้อมในการขจัดคราบน้ำมันเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีการขยายความร่วมมือในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ด้วย

"ความร่วมมือกับภาครัฐที่สำคัญ คือการร่วมเขียนแผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันแห่งชาติ การร่วมจัดฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันประจำปี การฝึกซ้อมขจัดคราบน้ำมันขนาดใหญ่ตามแผนชาติทุกสามปี และการให้ความช่วยเหลือในการขจัดคราบน้ำมันที่เกิดขึ้นจริง" นายกษฎา กล่าว

เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มฯ เป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะรองรับการขยายความร่วมมือในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทางกลุ่มฯ จึงได้ จดทะเบียนเป็นสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety Group Association) โดยยังใช้ชื่อย่อเดิมคือ IESG และมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 กันยายน 2545

สมาชิกของสมาคมฯ ขณะนี้ประกอบด้วยบริษัทน้ำมัน 8 บริษัท ซึ่งมีฐานปฏิบัติการทั่วประเทศ คือ บริษัทอัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จำกัด บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท บีพีออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด โดยมีหน่วยงานราชการเป็นที่ปรึกษา คือ กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรธรณี--จบ-- -พส/นห-