ภาพข่าว: การสัมนาทางวิชาการจักษุวิทยาหลากสาขาเพื่อการกุศล

27 Feb 2017
ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สศก.) จัดกิจกรรมหาทุน " การสัมนาทางวิชาการจักษุวิทยาหลากสาขาเพื่อการกุศล " ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากรศ.นพ.ปกิตติ ทยานิธิ ภาควิชาจักษุแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ซึ่งเห็นความมุ่งมั่นในการทำงานต่อเนื่องของสมาคมฯ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ภาพข่าว: การสัมนาทางวิชาการจักษุวิทยาหลากสาขาเพื่อการกุศล