ภาพข่าว: อบรมเพื่อระดมทุนช่วยน้องๆในถิ่นทุรกันดาร

24 Mar 2015
ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา ครั้งที่ 1 เพื่อหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ ในวาระครบ 45 ปี ในปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ปกิตติ ทยานิธิ รองหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา ฝ่ายกิจการนิสิต และศิลปวัฒนธรรม สาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้บรรยาย ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน
ภาพข่าว: อบรมเพื่อระดมทุนช่วยน้องๆในถิ่นทุรกันดาร