การอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการปลูกฝังฐานความคิด การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” ประจำปี 2561

28 Feb 2018
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการปลูกฝังฐานความคิด การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม" ประจำปี 2561 ให้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรองค์การฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต โดยมี นายชิดชนก ชุมพล หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 5 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โอกาสนี้ พลโท ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฎ์ กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมบันทึกภาพกับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่
การอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการปลูกฝังฐานความคิด การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” ประจำปี 2561