นานมีบุ๊คส์ จัดอบรมเสริมเทคนิคการสอน ติดอาวุธให้ครูภาษาจีนสอนอย่างไรให้สนุก!

29 Nov 2017
การสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนต่างเป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น มีหลายโรงเรียนพัฒนาความพร้อมเพื่อให้สามารถเปิดสอนได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป กลายเป็นจุดดึงดูดให้ผู้ปกครองส่งลูกมาเรียนเพื่อต้องการพัฒนาทักษะภาษาจีนตั้งแต่ยังเด็ก อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาว่าเด็กขาดแรงจูงใจ อีกทั้งความยากของภาษาจีนเป็นพื้นฐานแล้ว หากเด็กยังไม่มีความรู้สึกชอบ หรือสนุกกับการเรียนภาษาจีน ย่อมส่งผลต่อผลการเรียนที่ไม่เป็นที่พอใจของผู้ปกครองได้ ฉะนั้นนอกจากการมีคู่มือที่ช่วยครูสอนอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว กลวิธีการสอนที่ช่วยดึงดูดความสนใจเด็กจึงมีความสำคัญไม่แพ้กัน
นานมีบุ๊คส์ จัดอบรมเสริมเทคนิคการสอน ติดอาวุธให้ครูภาษาจีนสอนอย่างไรให้สนุก!

นานมีบุ๊คส์ ในฐานะผู้ผลิตหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด และคู่มือครู ภาษาจีน ที่จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษา ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนกว่า 100 แห่งเลือกใช้ประกอบการเรียนการสอน ยังมุ่งพัฒนาให้ครูนำหนังสือชุดดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "สอนภาษาจีนให้สนุกด้วยแบบเรียน ชุด เรียนภาษาจีนให้สนุก" ระดับปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ครูจากหลากหลายโรงเรียน ได้แบ่งปันและเรียนรู้เทคนิคการสอนซึ่งกันและกัน ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหน นอกจากการได้มาเข้าร่วมอบรมเท่านั้น

วัชรี บริบูรณ์ บรรณาธิการและผู้เชี่ยวชาญภาษาจีน ในฐานะที่ได้คลุกคลีอยู่กับการทำหนังสือภาษาจีนมากว่า 10 ปี กล่าวว่า "แบบเรียนในตลาดปัจจุบันเราพบว่าเนื้อหายังเป็นลักษณะตำราเรียนจีนที่นำมาแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งยังไม่เหมาะกับบริบทการเรียนของเด็กไทย และสีสันความสวยงามที่ไม่ดึงดูด ตลอดจนครูที่ขาดประสบการณ์ ไม่รู้จะลำดับการสอนอย่างไร เราจึงได้จัดทำแบบเรียน แบบฝึกหัด และคู่มือครูหรือก็คือแผนการสอน ชุด เรียนภาษาจีนให้สนุก ที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา มีเนื้อหาตรงตามสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ โดดเด่นด้วยสีสันสวยงามตลอดทั้งเล่ม พร้อมภาพวาดตัวการ์ตูนน่ารักๆ ที่เหมาะกับเด็ก มีทั้งแบบเรียนที่ใช้ในคาบเรียน โดยใช้คู่กับแบบฝึกหัด เพื่อฝึกฝนทบทวน ในขณะที่คู่มือครูจะช่วยครูวางแผนการสอน ลำดับเนื้อหาที่ใช้ในแต่ละคาบ รวมถึงสอดแทรกด้วยกิจกรรมประกอบการสอนที่จะเป็นอาวุธให้ครูนำไปใช้เพื่อสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้ไม่น่าเบื่ออีกด้วย การอบรมครั้งนี้จึงเสมือนเชิญครูที่ได้ใช้แบบเรียนของเราแล้วประสบความสำเร็จมาร่วมแบ่งปันเทคนิคที่ได้นำไปใช้จริงให้กับครูที่ยังไม่เคยใช้ หรือมีหนังสือแล้วแต่ไม่รู้วิธีใช้ได้เกิดไอเดียนำไปใช้ต่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุด"

ซึ่งตรงกับที่ นางสาวสุนิสา มุขพันธ์ ห้วหน้าการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแผนกประถม โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา กล่าวว่า "แบบเรียนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีเนื้อหาที่ยังไม่ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ เนื้อหาน้อยแต่รูปเยอะ เด็กก็ชอบนะ แต่สำหรับครูสอนไม่ทันไร เนื้อหาหมดแล้ว เราก็ต้องไปหาเนื้อหาจากที่อื่นมาเสริม ก็ทำให้เสียเวลามากขึ้นด้วย จึงอยากจะเปลี่ยนแบบเรียน ก็ได้มาเจอชุดเรียนภาษาจีนให้สนุกของนานมีบุ๊คส์ และมาเข้าอบรมเพื่อดูก่อนว่าเนื้อหาตรงตามที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งสามารถตอบโจทย์เราได้เป็นแบบเรียนที่คิดว่าจะช่วยเราได้เยอะมากๆ โดยเฉพาะคู่มือครู ที่ออกแบบแผนการสอนมาให้เราหมดแล้ว เพียงแค่เรานำไปใช้ ส่วนเทคนิคลูกเล่นการสอนอย่างไรให้สนุกก็ได้จากการมาอบรมครั้งนี้ เป็นประสบการณ์ที่ดีและเป็นประโยชน์มากๆ คุ้มค่าที่ลงทุนเดินทางมาจากภูเก็ตมากเลยค่ะ"

ด้าน นาวสาวพัชรี ปรีดาภิรัตน์ ครูภาษาจีนอิสระ ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา กล่าวว่า "ตนเองเป็นครูสอนภาษาจีนอิสระ ปัจจุบันสอนในโรงเรียนอยู่ 6 โรงเรียน พบปัญหาการเรียนของนักเรียนมาหลากหลายรูปแบบ แต่ก็ไม่เคยท้อ กลับเป็นสิ่งท้าทายให้เราคิดหาวิธีทำอย่างไรให้นักเรียนสนใจเรียนมากกว่า ซึ่งก็ได้นำมาแชร์ในการอบรมนี้ด้วย สำหรับตนเองคิดว่าตัวครูผู้สอนมีความสำคัญมากที่สุด มากกว่าหนังสือหรือตำราเรียนใดๆ เราต้องเข้าถึงใจเด็กให้ได้ หมั่นสังเกตและกระตุ้นเป็นรายคน การใช้ระดับเสียง การเดินเข้าหา เป็นการกระตุ้นที่ใช้บ่อย และพบว่าได้ผล เด็กจะรู้สึกกระตือรือร้นมากขึ้น แม้การเรียนภาษาจีนจะดูว่ายากสำหรับนักเรียนแล้ว แต่ถ้าเราสร้างความมั่นใจ ให้กำลังใจเด็กสม่ำเสมอ ชื่นชมเมื่อเขาทำได้ ผิดพลาดเราก็ติอย่างสร้างสรรค์ อย่าทำให้เขารู้สึกว่าแค่เรียนก็ยากแล้ว ต้องมาเจอครูสอนไม่รู้เรื่องอีก ก็จะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ ฉะนั้นการสร้างคุณค่าในตัวครูให้เกิดขึ้นในใจเด็กให้ได้ตนคิดว่าสำคัญที่สุด"

สำหรับหนังสือแบบเรียนจีนที่นานมีบุ๊คส์จัดทำขึ้น แบ่งออกเป็น ระดับปฐมวัย และระดับประถมถึงมัธยมศึกษา ประกอบด้วย เรียนภาษาจีนให้สนุกระดับปฐมวัย จำนวน 6 เล่ม ส่งเสริมทักษะภาษาจีนไปพร้อมกับพัฒนาการด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับวัยตามทฤษฎีพหุปัญญาของเฮาวาร์ด การ์ดเนอร์ ทั้ง 8 ด้าน คำศัพท์ในเล่มตรงตามหลักสูตรการสอบวัดระดับภาษาจีนสำหรับเด็ก (YCT: Youth Chinese Test) มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เช่น เกมติดสติ๊กเกอร์ พับกระดาษ ประดิษฐ์ของเล่นอย่างง่าย ซึ่งครูสามารถนำไปใช้ได้ทันที สำหรับระดับประถมถึงมัธยมศึกษา ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก แบบเรียน แบบฝึกหัด และคู่มือครู ชุดที่ 1-12 จัดทำขึ้นตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ระบบตัวย่อและสัทอักษรพินอิน ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ครบในหนึ่งเดียว ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนใช้เตรียมการสอนได้ทันที ชี้แจงเทคนิคการสอนในแต่ละบทเป็นขั้นเป็นตอน ด้วยแผนการสอน เนื้อหา จุดประสงค์ อุปกรณ์และกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน มีแบบทดสอบประเมินความรู้ของนักเรียน พร้อมเฉลยคำตอบ และแนวข้อสอบแก่ครู อีกทั้งยังมีคำอธิบายเป็นภาษาจีนพร้อมคำแปลภาษาไทยทั้งเล่ม จึงเหมาะกับครูชาวไทยและจีน ทั้งที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์นำไปใช้งานได้ทันทีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือแว่นแก้ว และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nanmeebooks.com โทร. 0-2662-3000 กด 0

นานมีบุ๊คส์ จัดอบรมเสริมเทคนิคการสอน ติดอาวุธให้ครูภาษาจีนสอนอย่างไรให้สนุก! นานมีบุ๊คส์ จัดอบรมเสริมเทคนิคการสอน ติดอาวุธให้ครูภาษาจีนสอนอย่างไรให้สนุก! นานมีบุ๊คส์ จัดอบรมเสริมเทคนิคการสอน ติดอาวุธให้ครูภาษาจีนสอนอย่างไรให้สนุก!