ภาควิชาฟิสิกส์ และสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มจธ. จัดอบรมปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน แนวสะเต็มศึกษา กับคณะครู รร.หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ และแจงร้อนวิทยา

21 May 2018
ภาควิชาฟิสิกส์ ร่วมกับสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาท้องถิ่น โดยจัดอบรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้แก่คณะครูโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนแจงร้อนวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร การอบรมครั้งนี้มี ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชูเดช อาจารย์สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มจธ. เป็นหัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ และ ดร.แสงกฤช กลั่นบุศย์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทของภาควิชาฟิสิกส์เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูเห็นถึงความสำคัญของการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามแนวสะเต็มศึกษา และนำความรู้และเทคนิคการสอนและประสบการณ์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูทั้งสองโรงเรียนกว่า 80 คน ประกอบด้วยคุณครูสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีการบูรณาการการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี
ภาควิชาฟิสิกส์ และสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มจธ. จัดอบรมปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน แนวสะเต็มศึกษา กับคณะครู รร.หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ และแจงร้อนวิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ และสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มจธ. จัดอบรมปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน แนวสะเต็มศึกษา กับคณะครู รร.หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ และแจงร้อนวิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ และสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มจธ. จัดอบรมปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน แนวสะเต็มศึกษา กับคณะครู รร.หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ และแจงร้อนวิทยา