กรมวิทย์ฯสรุปผลงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 พร้อมมอบรางวัลผลงานเด่น 17 เรื่อง

25 Mar 2019
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สรุปผลการประชุมวิชาการประจำปี 2562 มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทุกสาขานำเสนอผลงาน ทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ รวมกว่า 211 เรื่อง โดยมีเรื่องที่โดดเด่นเข้าตากรรมการได้รับรางวัล จำนวน 17 เรื่อง ใน 4 สาขา ได้แก่ 1.สาขาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านโรค 2. สาขาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค 3.สาขาเครือข่ายฐานคิด วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ4.สาขา Medical Science Symposium
กรมวิทย์ฯสรุปผลงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 พร้อมมอบรางวัลผลงานเด่น 17 เรื่อง

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการและปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2562 "Healthy Living with Medical Sciences : Genomics Thailand สุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์" ว่า การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการศึกษาวิจัยเพื่อเผยแพร่ความรู้ในวงกว้าง การแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานในความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันและประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีคุณค่า เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 1,100 คน ในปีนี้มีนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมส่งผลงานวิชาการทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ จำนวน 211 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานวิชาการ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านโรค 54 เรื่อง ผลงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค 90 เรื่อง ผลงานวิชาการด้านเครือข่ายฐานคิดวิทยาศาสตร์การแพทย์ 60 เรื่อง และผลงานด้าน Medical Science Symposium 7 เรื่อง ซึ่งผลการตัดสินผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ 17 เรื่อง ดังนี้1.สาขาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านโรค

1.1 นายอภิชัย ประชาสุภาพ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง การสร้างและผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน NS1 ของเชื้อไวรัสเดงกี่สายพันธุ์ 2 เพื่อใช้ในการทดสอบความชำนาญโรคไข้เลือดออกโดยวิธีอิมมูโนโครมาโทกราฟี

1.2 ดร.จักรวาล ชมพูศรี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์กำจัดยุงลายบ้านพาหะนำโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิกา

1.3 นายภาณุพันธ์ ปัญญาใจ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การแสดงออกของยีนกลุ่มไทโรซีนไคเนสในเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยง

1.4 นางสาวสรรทิพย์ กองจร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังไวรัสกลุ่มเอนเตอโรในประเทศไทย พ.ศ. 2551-2561

1.5 นางสาวชลลดา ยอดทัพ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การทดสอบการหลั่ง Cytokine ชนิด IL-10 และ IL-12p70 ในการเพาะเลี้ยง Monocyte-derived Dendritic cells 2. สาขาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค

2.1 นายบรรพต กลิ่นประทุม สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง การสำรวจปริมาณไตรฮาโลมีเทนในพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2.2 นางทองสุข ปายะนันทน์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สารตกค้างพาราควอตในผักและผลไม้ โดย LC-MS/MS

2.3 นายอานนท์ ศรีสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การศึกษาปริมาณรังสีกระเจิงและวัสดุป้องกันรังสีจากการใช้เครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพา

2.4 นายคเณศ เต็มไตรรัตน์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง กรดอะมิโนในถั่วดาวอินคา

2.5 นางสาวอิงอร ประสารชัยมนตรี สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ความแรงยาฉีดฟิลกราสทิมโดยการวิเคราะห์ด้วยเซลล์ 3.สาขาเครือข่ายฐานคิด วิทยาศาสตร์การแพทย์

3.1 นางสาวเพทาย อุ่นผล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง การประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการภายใต้แผนทดสอบความชำนาญ การตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข พ.ศ. 2557-2561

3.2 นางสาววราพร ชลอำไพ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน แบบบรรยาย เรื่อง สารเคมีกำจัดแมลงตกค้างในพริกสดที่จำหน่ายในตลาดสด เขตสุขภาพที่ 6 พ.ศ. 2561

3.3 นางสาวธีรารัตน์ รัตนูปถัมภ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง สถานการณ์ยาอีริมินปลอมในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการพัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ์อีทิโซแลม ในยาอีริมิน

3.4 นายอุกฤษฎ์ สุกใส ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเขตจังหวัดเชียงราย พะเยา และน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.5 นางสมพร เอมโอษฐ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง ปริมาณกรดเบนโชอิกและกรดซอร์บิกในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเส้นที่ทำจากแป้ง พ.ศ. 2556-2561 4.สาขา Medical Science Symposium

4.1 นายนิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง สารต้านมาลาเรียนำวิถีแบบลูกผสมระหว่าง P218 และอาร์ทีมิซินิน

4.2 ดร.อรพรรณ ศรีพิชัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อแคมไพโรแบคเตอร์เจจูไนที่แยกได้จากผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษในประเทศไทย