เยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิ EDF

19 Mar 2019
สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (American Women's Club of Thailand) โดยนางลอร์รา บากิน (แถวยืนหลัง-ซ้ายสุด) ประธานร่วมโครงการทุนการศึกษา และนางสาวนิพพิชฌน์ วรุณวัชรินทร์ (แถวยืนหลัง-ขวาสุด) เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) พร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของสมาคมฯ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
เยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิ EDF

สำหรับสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยากจนในจังหวัดต่างๆ ผ่านมูลนิธิ EDF มาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ล่าสุดในปีการศึกษา 2561 ได้มอบเงิน 2,460,000 บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาท) จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยากจนทั่วประเทศ 410 คน

อนึ่งมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่ทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในจังหวัดต่างๆ ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับทุนการศึกษา ทั้งนี้หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล [email protected] หรือคลิก www.edfthai.org ทุกการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด