สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมซีเอสอาร์เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียน

06 Jul 2023

สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (American Women's Club of Thailand) โดยนางเจนนิเฟอร์ สปาร์ค และนางแซนดร้า ฮาร์ฟอร์ด ประธานร่วม พร้อมด้วยคณะกรรมการและอาสาสมัครสมาคม และมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวศิริลักษณ์  อันตรเสน ผู้จัดการโครงการทุนการศึกษา จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอุเทนพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ชมรมหนังสือ หรือ Book Club การเล่มเกมภาษาอังกฤษ Scattergories game เพื่อเพิ่มทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และเกม Charades game ที่เป็นการทายคำศัพท์หรือประโยคเป็นภาษาอังกฤษจากท่าทางโดยที่อีกฝ่ายไม่มีการพูดหรือออกเสียงแต่อย่างใด สร้างความสนุกสนานพร้อมกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากวิทยากรอาสาสมัครที่เป็นเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างมาก

สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมซีเอสอาร์เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียน

นอกจากนั้นสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยยังร่วมกับมูลนิธิ EDF จัดกิจกรรมซีเอสอาร์แบบเดียวกันที่โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม รวมทั้งเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนในการอุปการะเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนทุนด้วย

ในปีการศึกษา 2566 สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยากจนภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF จำนวน 250 คน ทั้งนี้สมาคมฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยากจนเพื่อส่งเสริมความมุ่งมั่นด้านสิทธิสตรีและความเท่าเทียมกันทางเพศ ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF ต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลา 12 ปี

องค์กรหรือผู้ที่สนใจบริจาคทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน ตลอดจนร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนหรือชุมชนสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อมเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ EDF (วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.30 น.) โทรศัพท์ 02-579-9209-11  อีเมล [email protected] หรือ Line: @edfthai สำหรับการบริจาคหรือทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย รวมถึงสามารถติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.edfthai.org เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai อินสตราแกรม https://www.instagram.com/edfthailand/ และทวิตเตอร์ https://twitter.com/EDFFoundation

ทั้งนี้มูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา โดยได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล อาทิ ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทยประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

 

สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมซีเอสอาร์เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียน