พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2562 Prime Minister’s Export Award (PM Export Award 2019)

23 Aug 2019
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงานพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2562 Prime Minister's Export Award (PM Export Award 2019) โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัลเกียรติยศสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออกและผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นที่พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยรางวัลทั้ง 7 ประเภทที่มีการมอบภายในงาน ประกอบด้วย
พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2562 Prime Minister’s Export Award (PM Export Award 2019)

1. รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter)

2. รางวัลสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovation)

3. รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand)

4. รางวัลสินค้าที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design)

5. รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award)

5.1 สาขาโรงพยาบาล / คลินิกแพทย์เฉพาะทาง

5.2สาขาดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟต์แวร์ (Digital Content & Software)

5.3สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (ELMA)

5.4สาขาโลจิสติกส์การค้า (Printing)

6. รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP)

7. รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal)

งานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 - 14.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล