กรมวิทย์ฯ พัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เรื่อง การใช้และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์

24 Dec 2019
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกการอบรมหลักสูตร "การใช้และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์" เป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการใช้งานอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ได้รับเกียรติจาก นายปรีชา จึงสมานุกูล นางลดาวัลย์ จึงสมานุกูล ข้าราชการบำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางสาวอัจฉรา อยู่คง นางสาวกนกชน สุภาพรหม และนางสาวรัชฎาพร สุวรรณรัตน์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 37 คน จัดขึ้นวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทย์ฯ พัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เรื่อง การใช้และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ มุ่งพัฒนาการวิเคราะห์ทดสอบด้านจุลชีววิทยา ปัจจัยสำคัญ ที่จัดว่าเป็นปัจจัยหลัก ของกระบวนการวิเคราะห์การทดสอบจุลินทรีย์ คือ อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ คุณภาพ ความถูกต้องของงานวิเคราะห์ทดสอบจุลินทรีย์ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ที่นำมาใช้ในงานนั้นๆ โดยหลักสูตรนี้อิงแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 11133 -1 และ ISO 11133 -2 เพื่อเป็นการประกันคุณภาพเกี่ยวกับการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาระบบการทำงานต่อไป

กรมวิทย์ฯ พัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เรื่อง การใช้และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ กรมวิทย์ฯ พัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เรื่อง การใช้และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ กรมวิทย์ฯ พัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เรื่อง การใช้และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์