คณะอนุกรรมการฯ ประชุม 2/2563 ติดตาม-ร่วมจัดทำแผนฯ ป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

14 Jul 2020

นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

คณะอนุกรรมการฯ ประชุม 2/2563 ติดตาม-ร่วมจัดทำแผนฯ ป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ตามที่ได้มีการชี้แจงพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และชี้แจงบทบาทภารกิจของแต่ละกระทรวง ในคราวการประชุมฯ เมื่อ 23 มกราคม 2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานและกำหนดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ การประชุมครั้งนี้จึงเป็นการติดตามและร่วมจัดทำแผนงาน และการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560-2569

ในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร (ยุทธศาสตร์ที่ 3) จังหวัดนครพนม ได้ผ่านการประเมินเป็นจังหวัดอนามัยการเจริญพันธุ์ แต่มีบางอำเภอที่ต้องรับการประเมินซ้ำจากกรมอนามัย เพื่อรักษามาตรฐานในการดำเนินงาน ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะดำเนินการต่อไป แนวทางการแก้ไขปัญหาได้ดำเนินการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย จัดให้มีการบริการคุมกำเนิดโดยยาฝัง โดยให้บริการฟรีในกลุ่มหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2559 การให้วัยรุ่นได้เข้าถึงสิทธิของวัยรุ่น การพัฒนาระบบการติดตามการตั้งครรภ์ซ้ำ การขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ รวมถึงการนำปัญหาเข้าเวที พชอ. ในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ และการดำเนินงานอบรมครูอนามัยโรงเรียนในการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น ในเรื่องการสอนเพศวิถีรอบด้าน