'นักเทคนิคการแพทย์' จ.นครพนม ร่วมเวที 'มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ' บรรยายพิเศษ "การสร้างเครือข่ายบริหารคุณภาพ" ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน

21 Nov 2023

สภาเทคนิคการแพทย์ได้จัดการประชุม มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 (Thailand LA forum 2023) "ระบบคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบทห้องปฏิบัติการ" ( Quality System Complied with Lab Context ) ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสาววีณา บางม่วงงาม นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสงคราม คณะกรรมการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข ระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ " การสร้างเครือข่ายบริหารคุณภาพ " ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายพี่ใหญ่ คือ เครือข่ายระดับเขตสุขภาพ (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 8 อุดรธานี) เครือข่ายพี่รอง คือ เครือข่ายระดับจังหวัด (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม) และเครือข่ายน้องเล็ก คือ เครือข่ายระดับ คปสอ., รพ.สต. (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม ร่วมกับกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) ทั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมาย ปี 2567 ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน LA/ISO15189 100%

'นักเทคนิคการแพทย์' จ.นครพนม ร่วมเวที 'มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ' บรรยายพิเศษ "การสร้างเครือข่ายบริหารคุณภาพ" ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน

การประชุมในครั้งนี้เป็นเวทีให้นักเทคนิคการแพทย์ ได้นำเสนอผลงานความสำเร็จหรือประสบการณ์ทางวิชาชีพในช่วงเวลาที่สำคัญซึ่งเกิดจากการทบทวนและเรียนรู้ มาร่วมแบ่งปันให้แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ และบุคลากรทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อให้การบริการด้านเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน และนำไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพต่อไป

'นักเทคนิคการแพทย์' จ.นครพนม ร่วมเวที 'มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ' บรรยายพิเศษ "การสร้างเครือข่ายบริหารคุณภาพ" ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน