กลุ่ม GPSC ร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปี 2563 คืนสมดุลสู่ทะเล

16 Nov 2020

กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC Group แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.. นำโดยนายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม พร้อมพนักงานจิตอาสาและภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม "พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2563" ประกอบด้วย ลูกปูม้า จำนวน 1,000,000 ตัว กุ้งทะเล จำนวน 500,000 ตัว หอยหวาน จำนวน 10,000 ตัว ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์อาชีพ และเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นที่จะพัฒนาให้เกิดความอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จ.ระยอง นอกจากนี้ยังเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนโดยรอบ ณ กลุ่มประมงเรือเล็กพลาอู่ตะเภา-สามัคคี จ.ระยอง

กลุ่ม GPSC ร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปี 2563 คืนสมดุลสู่ทะเล