GPSC โชว์ผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนที่ยั่งยืนในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18

03 Apr 2023

คุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.. ร่วมจัดแสดงผลงานภายใต้ความร่วมมือ "โครงการผลักดันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนอย่างยั่งยืน" ในการประชุมวิชาการประจำปีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ครั้งที่ 18 หรือ NAC 2023 โดยได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานจากความร่วมมือระหว่าง GPSC และ สวทช. ที่ได้นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนใลยี และนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ไปขยายผลให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ห่างไกลได้อย่างยั่งยืน อาทิ เกษตรกรรมด้วยระบบ Smart Farming ในพื้นที่ห้วยขาบ จังหวัดน่าน การปลูกเห็ดด้วยโรงเรือนอัจฉริยะ ในพื้นที่ EECi จังหวัดระยอง นวัตกรรมสารเคลือบแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มประสิทธิภาพการรับพลังงาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ฯลฯ ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

GPSC โชว์ผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนที่ยั่งยืนในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18