วว. เชิญชวนร่วมกิจกรรม "TISTR in Wonderland" ในงานมหกรรมวิทย์ 2564 โชว์ผลงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก...ด้วยสารชีวภัณฑ์ & ไม้ดอกไม้ประดับ

08 Nov 2021

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดกิจกรรม "TISTR in Wonderland" ภายใต้ Theme "วว. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยสารชีวภัณฑ์และไม้ดอกไม้ประดับ" ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564 เพื่อร่วมสร้างการเรียนรู้พร้อมจัดกิจกรรม DIY เสริมจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ เยาวชน เชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว และร่วมสนุกผ่าน Facebook Live : TISTR รับของรางวัลมากมาย !!! ระหว่างวันที่ 9 -19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-19.00 น. @ Hall 9 อิมแพค เมืองทองธานี และชมนิทรรศการออนไลน์ www.tistr-science2021.com

วว. เชิญชวนร่วมกิจกรรม "TISTR  in  Wonderland" ในงานมหกรรมวิทย์ 2564 โชว์ผลงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก...ด้วยสารชีวภัณฑ์ & ไม้ดอกไม้ประดับ

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. เป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ในโอกาสที่กระทรวง อว. จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2564 นั้น วว. นำความสำเร็จจากการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมประยุกต์สู่การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนจำนวน 2 ผลงานด้วยกันคือ สารชีวภัณฑ์และคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย BCG ของรัฐบาล ผ่านกิจกรรม "TISTR in Wonderland" ทั้งในรูปแบบ On ground & On line ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และวิถีชีวิตยุคใหม่ New normal

"... วว. มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ฝีมือนักวิจัยไทย ซึ่งมีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ นำไปใช้ประโยชน์ได้ทัดเทียมนานาประเทศ และสามารถตอบโจทย์สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม..." ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวเพิ่มเติมว่า วว. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยสารชีวภัณฑ์และไม้ดอกไม้ประดับ คือ Theme นิทรรศการของบูธ วว. โดยนำเสนอผ่านผลงาน "สารชีวภัณฑ์" ตลอด ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ซึ่งเป็นการนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ไม่มีสารพิษตกค้าง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดการนำเข้าสารเคมี มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิต ปัจจุบันผลการดำเนินงานทำให้ลดต้นทุนเกษตรกรได้ 172.5 ล้านบาท และลดการนำเข้าสารเคมีเกษตรจำนวน 241.5 ล้านบาท โดย วว. ดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตก ในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง คือ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี

พร้อมทั้งนำเสนอความสำเร็จในการพัฒนา "คลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ" ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่ง วว.และพันธมิตรร่วมดำเนินงานบังเกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถรวมกลุ่มผู้ประกอบการได้จำนวน 124 กลุ่มเป็นคลัสเตอร์ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 90 ล้านบาทต่อปี มีการนำไปใช้จริงในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

 

วว. เชิญชวนร่วมกิจกรรม "TISTR  in  Wonderland" ในงานมหกรรมวิทย์ 2564 โชว์ผลงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก...ด้วยสารชีวภัณฑ์ & ไม้ดอกไม้ประดับ