ม.ศรีปทุม 3 วิทยาเขต ร่วมใจถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

08 Nov 2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตชลบุรี และวิทยาเขตขอนแก่น) เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดบุญญราศรี ตำบล คลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นำโดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ,ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี ,ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ,รศ.ดร.ชาติชาย อิสรัมย์,อาจารย์สมเกียรติ สมบูรณ์เงิน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้ง 3 วิทยาเขต ตลอดจนประชาชนที่มีจิตศรัทธาร่วมใจถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 พร้อมทั้งได้ถวายเงินร่วมทำบุญ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น2,110,750.49 บาท(สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

ม.ศรีปทุม 3 วิทยาเขต ร่วมใจถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

นอกจากนี้ ภายในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เป็นประธานมอบเงินทุนการศึกษา โดยเสด็จพระราชกุศล แก่ โรงเรียนต่างๆภายในจังหวัดชลบุรี จำนวน 5 แห่ง รวมทั้งสิ้น 15 ทุน เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ซึ่งได้แก่ โรงเรียนวัดบุญญราศรี "ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์ จำนวน 4 ทุน ทุนละ 4,000 บาท ,โรงเรียนวัดศรีพโลทัย จำนวน 4 ทุน ทุนละ 4,000 บาท ,โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร จำนวน 3 ทุน ทุนละ 4,000 บาท ,โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" จำนวน 2 ทุน ทุนละ 4,000 บาท และโรงเรียนบ้านสวน "จันอนุสรณ์" จำนวน 2 ทุน ทุนละ 4,000 บาท อีกด้วย

ม.ศรีปทุม 3 วิทยาเขต ร่วมใจถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564