ดานิลี่ ยืนยันสนับสนุนโครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการ (มจธ.)

26 Jan 2022

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 คุณวิยะดา บุญเพ็ชร ตัวแทนโครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ ดร. บุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดานิลี่ จำกัด และได้รายงานการดำเนินงาน  ของโครงการฯ โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ.2557 ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา โครงการฯ นี้ได้ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้มากมายที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนา  และการจัดหลักสูตรฝึกอบรม-ฝึกงานให้เหมาะสมกับคนพิการแต่ละกลุ่มและได้รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานในช่วงเวลาดังกล่าว มาทำการศึกษา วิเคราะห์ ถอดบทเรียนและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้แนวทางการดำเนินโครงการ และการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องสำหรับกลุ่มคนพิการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งกล่าวขอบคุณบริษัทฯ ที่สนับสนุนและเข้าร่วมโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง รวมคนพิการที่สำเร็จในโครงการนี้ จำนวน 326 คน อีกทั้งยังได้สัมภาษณ์เป็นคลิปวีดีโอ เพื่อใช้เปิดในพิธีปิดโครงการฯ (ในฐานะผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน) ในวันที่ 31 มกราคม 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และดร. บุญนาคฯ กล่าวยืนยันขอสนับสนุนโครงการฯ นี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนโดยรวม ในการเข้าพบครั้งนี้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด - 19 อีกด้วย (กระเช้าของขวัญ - เป็นผลิตภัณฑ์จากคนพิการในหลักสูตรฝึกงานคนพิการ รุ่นที่ 8 หลักสูตรการผลิตสื่อ - สิ่งพิมพ์ดิจิทัล)

ดานิลี่ ยืนยันสนับสนุนโครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการ (มจธ.)