วว. จับมือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มุ่งเพิ่มขีดความสามารถ/ต่อยอดงานวิจัยพัฒนาอย่างยั่งยืน

03 Mar 2022

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ลงนามบันทึกความเข้าใจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยพัฒนาและต่อยอดงานวิจัย ให้สามารถนำไปพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน และร่วมกันสร้างนวัตกรรมใหม่ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ความรู้ ทรัพยากร และบุคลากร ตลอดจนการผลิต/พัฒนาบุคลากร ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยมีระยะเวลาดำเนินงานร่วมกัน 5 ปี โอกาสนี้ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. นางสาวเพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงฯ ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. พร้อมผู้บริหาร บุคลากรทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นเกียรติ ในวันที่ 3 มีนาคม 2565

วว. จับมือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มุ่งเพิ่มขีดความสามารถ/ต่อยอดงานวิจัยพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยมีขอบเขตความร่วมมือมุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  การวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในทุกมิติ และการส่งบุคลากรเข้าร่วมในการศึกษาวิจัย   ประสานงานและอาศัยทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย   ร่วมพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเสริมขีดความสามารถในการบริหารจัดการและบูรณาการด้านการวิจัยร่วมกัน

ผู้ว่าการ  วว.  กล่าวว่า  วว.   ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศด้วย BCG  โมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ Bio-Circular-Green Economy ที่มุ่งบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  นอกจากนี้ วว. ยังตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากควบคู่ไปด้วย  โดยมุ่งทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน สู่การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนำงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจควบคู่กับการลดปัญหาด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน การลงนามความเข้าใจครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะบูรณาการองค์ความรู้และทรัพยากรร่วมกัน โดยที่ วว. มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการบูรณาการงานทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Valued  Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เริ่มจากเทคโนโลยีการปลูก  การพัฒนาสายพันธุ์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตลอดจนเทคโนโลยีอื่นๆ ที่พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

"...วว. มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน การวิเคราะห์ทดสอบ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งนักวิจัยและบุคลากรของ วว. ล้วนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ที่พร้อมจะนำศักยภาพที่มีไปผลักดันให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ความร่วมมือนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลให้เกิดการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป..." ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต กล่าว

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สวพส. มีภารกิจสนับสนุนและรักษาซึ่งพันธกิจของโครงการหลวงในการวิจัยและพัฒนา เผยแพร่และสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย งานวิจัย งานส่งเสริมและขยายผล งานพัฒนาเครือข่ายและความเป็นหุ้นส่วนในความร่วมมือด้านต่างๆ โดยการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนงานวิจัย งานพัฒนา อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ทั้งภายในสถาบัน โครงการหลวง และหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ งานพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้และเป็นจุดเชื่อมโยงการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาผลงานโครงการหลวงและพื้นที่สูง รวมทั้งด้านงานบริหารและพัฒนาองค์กร เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

"...การดำเนินงานของ สวพส. มีความสัมพันธ์กับชาวบ้านในพื้นที่  ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่หรือประเทศต้องการองค์ความรู้และนวัตกรรมเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา  โดยเฉพาะปัจจัยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง สวพส. ต้องการประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน  เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทำงาน ได้มีเครื่องมือเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านเข้าไปพัฒนาพื้นที่สูง  ขณะนี้ สวพส. ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงได้ผลักดันแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในระยะปี พ.ศ. 2566-2570  โดยแผนนี้จะครอบคลุมทั้งงานด้านการวิจัยและพัฒนาและภารกิจของทุกหน่วย มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้และความร่วมมือของทุกภาคส่วน การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แผนฯการพัฒนาพื้นที่สูงเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ วว. และ สวพส. มีภารกิจที่ใกล้เคียงกันในการวิจัยพัฒนาค้นคว้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม  มุ่งนำผลงานไปสร้างประโยชน์อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว  วว. มีความโดดเด่นความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนา  สวพส. จะเข้ามาเติมเต็มให้สมบูรณ์ขึ้นในด้านการมีพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งมีการวิเคราะห์ปัญหา การวางเป้าหมายการพัฒนา จะทำให้นำความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตรงจุดและสามารถแก้ไขปัญหาตรงกับความต้องการ  จะทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สูงได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์กับประชาชน เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจน  การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  สร้างความมั่นคงให้กับประชาชน โดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่ห่างไกล..."  ผู้อำนวยการ  สวพส. กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคำแนะนำปรึกษาจาก  วว.   ติดต่อได้ที่  โทร.  0 2577 9000  โทรสาร  0 2577 9009  E-mail : [email protected]  Line@TISTR IG : tistr_ig