บีเจซี ติดดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องปีที่ 2 ด้วยคะแนนสูงสุด ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing

09 Dec 2022

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ บีเจซี ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องปีที่ 2 ในอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing กลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets ด้วยคะแนนรวม 89 คะแนน ในการประเมินความยั่งยืนขององค์กรทั่วโลกของ S&P ปี 2565 โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้น 15 คะแนน จากการประเมินความยั่งยืนขององค์กรปี 2563 และเป็นคะแนนอันดับสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing"

บีเจซี ติดดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องปีที่ 2 ด้วยคะแนนสูงสุด ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing

จากคะแนนรวม 89 คะแนน (ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565) บีเจซีได้ 97 คะแนน (จาก 100 คะแนน) สำหรับเกณฑ์ทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการให้ความสำคัญด้านแรงงานสัมพันธ์โดยเน้นการไม่เลือกปฏิบัติและกลุ่มบริษัทยังมีโปรแกรมเพื่อดึงดูดพนักงานใหม่ๆ และรักษาพนักงานเดิมที่มีประสิทธิภาพไว้เกณฑ์ด้านการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ บีเจซีได้ 86 คะแนน (จาก 100 คะแนน) ซึ่งมาจากการพัฒนาและปรับปรุงโครงการต่าง ๆ และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

และเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม บีเจซีได้ 84 คะแนน (จาก 100 คะแนน) ซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุมประสิทธิภาพการดำเนินงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยกลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตในทุก ๆ ด้าน เน้นการใช้วัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่น้อยลง มีการลดการใช้น้ำตลอดการดำเนินงาน และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงการเกษตรอย่างยั่งยืน

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI ถูกพัฒนาขึ้นในปี 2542 โดยเป็นตัวชี้วัดที่ผู้ลงทุนทั่วโลกใช้เป็นข้อมูลเพื่อเลือกลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ DJSI มีการใช้ข้อมูลเชิงลึกที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพผ่านแบบประเมินด้านความยั่งยืน Corporate Sustainability Assessment (CSA) ซึ่งครอบคลุมใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ (ESG)

บีเจซี ติดดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องปีที่ 2 ด้วยคะแนนสูงสุด ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing