สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

18 Nov 2022

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกำจัด ใจงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็กและเจ้าหน้าที่ นำการตรวจสอบโดย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน