เปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับความพร้อมของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุน

05 Apr 2023

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. ร่วมกับศูนย์พาณิชยกรรมเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยการสนับสนุนของ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด ร่วมเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับความพร้อมของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุน ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน 

เปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับความพร้อมของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุน

ร้อยเอก ดร.วฤษฎิ์ อินทร์มา ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ศลช. ได้เปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับความพร้อมของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุน โดยในการยกวานนี้ได้มีการบรรยายเรื่อง "'งานนักลงทุนสัมพันธ์กับการแปลงสภาพบริษัทให้เป็นบริษัทมหาชน" โดยผศ.ดร. ปารเมศ วรเศยานนท์ หัวหน้าศูนย์พาณิชยกรรมเทคโนโลยี ("CRAFT LAB") ประธานหลักสูตรการจัดการความเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตรกรรม ("EPM") 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ ("MII") มาเป็นวิทยากรในโครงการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช หรือ ศลช. มุ่งหวังให้ "อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในสิบอุตสาหกรรมหลักที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม"

เปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับความพร้อมของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุน