ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับความพร้อมของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุน

29 Mar 2023

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. ร่วมกับศูนย์พาณิชยกรรมเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับความพร้อมของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุน ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับความพร้อมของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุน

การดำเนินโครงการในครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าตลาดทุน การให้คำแนะนำส่งเสริมจากผู้มีประสบการณ์การเข้าสู่ตลาดทุน รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการเตรียมความพร้อมในการเข้าตลาดทุนของผู้ประกอบการ 

ร้อยเอก ดร.วฤษฎิ์ อินทร์มา ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ศลช. ได้ให้ทิศทางการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ ("MII") และ ผศ.ดร. ปารเมศ วรเศยานนท์ หัวหน้าศูนย์พาณิชยกรรมเทคโนโลยี ("CRAFT LAB") และประธานหลักสูตรการจัดการความเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตรกรรม ("EPM") สนับสนุนด้านการระดับความพร้อมของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุน

ศลช. (TCELS) มุ่งหวังให้ "อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในสิบอุตสาหกรรมหลักที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม"