วว. ลงนาม มหาวิทยาลัย Dalat / สถาบัน VAST ประเทศเวียดนาม ร่วมวิจัยพัฒนา สายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สารสกัดจากพืช-สมุนไพร

23 Feb 2023

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือ 2 ฉบับ ระหว่าง วว. กับ Dalat University (DLU) และ วว. กับ Tay Nguyen Institute for Scientific Research, Vietnam Academic of Science and Technology (VAST) ประเทศเวียดนาม

วว. ลงนาม มหาวิทยาลัย Dalat / สถาบัน VAST ประเทศเวียดนาม ร่วมวิจัยพัฒนา สายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สารสกัดจากพืช-สมุนไพร

เพื่อดำเนินความร่วมการศึกษาวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมทั้งสารสกัดจากพืช และ/หรือ สมุนไพร เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากทรัพยากรของท้องถิ่นทั้ง 2 ประเทศ ผ่านกิจกรรมการศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ การรับนักศึกษาฝึกงาน การจัดงานสัมมนาและงานประชุมวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับการพัฒนางานวิจัยด้านเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วว. เทคโนธานี และ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) ยังได้จัดการอบรมนานาชาติ เรื่อง International Training on Tissue Culture Technique of Plant Propagation by Flower and Ornamental Plant International Network โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทยร่วมนำเสนองานฯ ได้แก่ ดร. ณัฐพงค์ จันจุฬา นักวิจัย ศนก. และ ดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม บริษัท อะเบาท์คิวแพลนท์ จำกัด รวมทั้งยังมีวิทยากรจากประเทศเวียดนาม ได้แก่ Prof. Dr. Duong Tan Nhut, Head of Molecular Biology & Plant Breeding Department, and Vice Director of Tay Nguyen Institute for Scientific Research, Vietnam Academy of Science and Technology (VAST), Mr. Hoang Dac Khai, PhD. Student, Tay Nguyen Institute for Scientific Research, และ Dr. Hoang Thi Nhu Phuong, Lecturer of Faculty of Biology, Dalat University โดยผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ นักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้ประกอบการด้านการพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ

วว. ลงนาม มหาวิทยาลัย Dalat / สถาบัน VAST ประเทศเวียดนาม ร่วมวิจัยพัฒนา สายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สารสกัดจากพืช-สมุนไพร