กรุงไทยมอบเครื่องอุปโภค บริโภคช่วยเหลือผู้ขาดแคลนและผู้ด้อยโอกาส

24 Feb 2023

างสาวนวลศิริ ไวทยานุวัตติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคาร มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับชุมชนบางน้ำผึ้ง มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย เพื่อเติมกำลังใจ และบรรเทาทุกข์ แก่ผู้ขาดแคลน และผู้ป่วยในชุมชนที่มูลนิธิต่างๆ ดูแลและรับผิดชอบในยามฉุกเฉิน เพื่อให้มีอาหารและของใช้จำเป็นสำหรับการดำรงชีพ นับเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจที่ดีให้แก่สมาชิกในชุมชน ต่อไป

กรุงไทยมอบเครื่องอุปโภค บริโภคช่วยเหลือผู้ขาดแคลนและผู้ด้อยโอกาส