บอร์ด BWG ไฟเขียว เคาะแจกวอแรนต์ฟรี 6:1 ราคาใช้สิทธิ 1 บาท กำหนด XW 15 มีนาคม 66 นี้

28 Feb 2023

บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน BWG เซอร์ไพร์ส! บอร์ดอนุมัติแจกวอร์แรนต์ฟรี 6:1 ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาท ต่อหุ้น รองรับการลงทุนโครงการ SRF สำหรับโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม

บอร์ด BWG ไฟเขียว เคาะแจกวอแรนต์ฟรี 6:1 ราคาใช้สิทธิ 1 บาท กำหนด XW 15 มีนาคม 66 นี้

นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้นำด้านการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เปิดเผยว่า "คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติการออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (BWG-W5) อายุ 6 เดือน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม ในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญที่ราคา 1.00 บาท ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BWG-W5 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2566

BWG ยังเป็นหนึ่งในกำลังหลักที่พยายามผลักดันเรื่อง BCG ทำให้กากอุตสาหกรรมเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ สามารถคิดค้นการแปรรูปกากอุตสาหกรรมให้เป็นก้อนเชื้อเพลิง (Solid Recovered Fuel: SRF) ที่มีค่าความร้อนอย่างเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทจดอนุสิทธิบัตรด้านกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทดแทนเชื้อเพลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเชื้อเพลิง SRF ถูกจำหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าของบริษัทในเครือ และสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มโรงปูนซีเมนต์ซื้อเชื้อเพลิงประเภทนี้ไปใช้แทนถ่านหินได้อีกด้วย"

กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ กรุ๊ป ผู้นำด้านการให้บริการด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม (ขยะอุตสาหกรรม) แบบครบวงจร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องครอบคลุมการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม โดย BWG มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบำบัด / กำจัด กากอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นอันตราย และไม่เป็นอันตราย ได้แก่ การบำบัด การกำจัด (ฝังกลบ) และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้านพลังงานทดแทน โดยมีใบอนุญาตในการกำจัดกากอุตสาหกรรมครบถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภทคือ ใบอนุญาตโรงงานลำดับที่ 101 ให้บริการปรับคุณภาพของเสียรวม และรับฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย และบำบัดน้ำเสียรวม ใบอนุญาตลำดับที่ 105 ให้บริการคัดแยกและรับฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย และใบอนุญาตลำดับที่ 106 ปรับคุณภาพวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน และผลิตเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ BWG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ใน บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC) ผู้นำในธุรกิจพลังงานทดแทนจากขยะอุตสาหกรรม และ บมจ.อัคคีปราการ (AKP) ผู้นำด้านการเผากำจัดขยะอุตสาหกรรมของไทย