นิติศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษา

28 Aug 2023
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเย จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันรพี น้อมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย มีนักเรียนมัธยมศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า 800 คน 118 ทีม ซึ่งในกิจกรรมมีการมอบรางวัลให้กับอาจารย์ดีเด่นของคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2566 จัดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวรายงาน ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยาการจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพีน้อมรำลึก พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2566 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เด็ก เยาวชน ครูและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายอย่างถูกต้อง และกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ตระหนัก ในความสำคัญของกฎหมายให้มากขึ้น และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ รวมถึงเป็นการและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกฎหมาย ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ต่อไป
นิติศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษา

ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้แก่รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนปัว จังหวัดน่านนายคณิน กะรัตน์นายภัทรพงศ์ ต๊อดแก้ว

ครูผู้ควบคุมทีม : นายอรรถวุธ ใบยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยานายศุภชัย ใจดีนางสาวมณีรัตน์ สังข์บุญชู

ครูผู้ควบคุมทีม : นางสาวอัจฉรา เวียงลอ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่นางสาวนีร ปล้องมากนางสาวณัฐรินีย์ สวนนุช

ครูผู้ควบคุมทีม : นายเตชิต สุขวัฒนานนท์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม จังหวัดพิษณุโลกนายคณิศร คำรอดนางสาวชลิตตา ศรีสุโพธิ์

ครูผู้ควบคุมทีม : นายภานุพงษ์ พุ่มพัด และ นางสาวเบญจวรรณ หมีนิ่ม

นิติศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษา