นิติศาสตร์ ม.พะเยา จัดแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2565

17 Aug 2022

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษาเนื่องในวันรพีน้อมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

นิติศาสตร์ ม.พะเยา จัดแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2565

คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล เป็นตัวแทนวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และได้กล่าวรายงานถึงความสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ว่า เนื่องด้วยวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย นักกฎหมายจึงได้ร่วมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของนักกฎหมายไทย ในการใช้กฎหมายเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่สังคม ดังคำกล่าวของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ที่ว่า "ชีวิตของฉันเกิดมาเพื่อรับใช้ประชาชน" (My life is service) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพีน้อมรำลึก พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เด็ก เยาวชน ครูและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายอย่างถูกต้อง และกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ตระหนัก ในความสำคัญของกฎหมายให้มากขึ้น และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ รวมถึงเป็นการและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกฎหมาย ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ต่อไป

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่มีวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากลอย่างยั่งยืน" และปรัชญาการศึกษา "ประสบการณ์สร้างปัญญา" มหาวิทยาลัยพะเยาจึงมุ่งเน้นด้านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติม และให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้เนื่องในวันรพี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณด้านกฎหมายของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นการตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมาย และการนำกฎหมายไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอย่างถูกต้อง อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นที่รู้จักของคณาจารย์ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมากยิ่งขึ้น

การจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี น้อมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2565 มีนักเรียนมัธยมศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 110 โรงเรียน รวม 202 ทีม โดยมีครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 650 คน จัดขึ้น ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยทีมชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพีน้อมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2565 และได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้แก่ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ทีม 2

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทีม 1

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ทีม 2

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ทีม 1

นิติศาสตร์ ม.พะเยา จัดแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2565