คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนจีน

29 Jun 2023

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว โดย แพทย์จีนอรกช มหาดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและพัฒนางานวิจัย ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ ดอกไม้ วิวรรธมงคล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนจีน ณ คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนจีน

คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตชั้นปีที่ 4 เข้ารับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาของคลินิกฯ ในช่วงเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน จากนั้นได้เข้าดูงานการให้บริการในแผนก ต่าง ๆ รวมถึงการรักษาโดยศาสตร์แพทย์แผนจีนของคลินิกฯ ในแต่ละแขนง อาทิ แผนกอายุรกรรมภายนอก แผนกฝังเข็ม แผนกอายุรกรรม แผนกกระดูกและทุยหนา และงานบริการด้านเภสัชกรรมสมุนไพรจีน เพื่อให้คณะนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในงานการให้บริการด้านสุขภาพแบบการแพทย์แผนจีนที่มีคุณภาพแก่ประชาชน ได้เรียนรู้และเห็นตัวอย่างจริง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในหลักสูตรฯ ในช่วงบ่ายได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนครบวงจร คลังยาหัวเฉียวแพทย์แผนจีน โดยมีแพทย์จีน ปภัสรา เจียรวัฒน์ชัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและการตลาดจีน ให้การต้อนรับ จากนั้นได้นำคณะฯ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนครบวงจร บอกเล่าเรื่องราวและให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งผลิตที่ดีของสมุนไพรจีนแต่ละชนิดที่มีคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีน กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้เป็นตัวยาพร้อมใช้ ครอบคลุมตั้งแต่วิธีเบื้องต้นจนถึงวิธีเฉพาะซึ่งนับว่าเป็นศาสตร์เอกลักษณ์ของการแพทย์แผนจีน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ตัวยามีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ จากนั้นเข้าชมอาคารแปรรูปสมุนไพรจีน สถานที่จัดสาธิตการแปรรูปสมุนไพรจีนเบื้องต้นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทางคลินิกได้ และชมโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งไว้สำหรับตากสมุนไพรจีนที่ได้รับการควบคุมอุณหภูมิอย่างถูกต้องและเหมาะสม

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนจีน