แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับการเชิดชูเกียรติในงานเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER

25 Jul 2023

คุณวิกิจ วงศ์สรรคกร (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบเข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO) จาก ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมในระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งใน 85 หน่วยงานที่ได้รับการเชิดชูเกียรติครั้งนี้

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับการเชิดชูเกียรติในงานเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER

การจัดงานเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO) มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรจากองค์กรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคม ที่เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กร หรือเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานทางด้านนวัตกรรมในแต่ละองค์กร ที่เรียกว่า CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO) รวมถึงสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมของประเทศไทยไปสู่การเป็น "ชาติแห่งนวัตกรรม"