VARUNA ร่วมกับ NIA ดำเนินงานโครงการ VARUN วางแผนจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ให้กับผู้นำชุมชนและกลุ่มเกษตรกรเทศบาลตำบลนาหว้า จ.นครพนม

11 Jul 2023

บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด หรือ VARUNA ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับเคลื่อนเรื่องคาร์บอนอย่างยั่งยืนในภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของไทย ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ในเครือ ปตท .สผ. จับมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ดำเนินโครงการ "VARUN" ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ให้กับผู้นำชุมชนและกลุ่มเกษตรกรเทศบาลตำบลนาหว้า จังหวัดนครพนม เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนจัดการพื้นที่เกษตรกรรม และพัฒนาระบบการให้คำแนะนำแผนการเพาะปลูกและการดูแลให้ได้ผลผลิตสูงผ่านการใช้ แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันของวรุณา ตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็มโดยได้จัดงานสรุปประชุมผลการดำเนินโครงการไปเมื่อเร็ว ๆ นี้

VARUNA ร่วมกับ NIA ดำเนินงานโครงการ VARUN วางแผนจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ให้กับผู้นำชุมชนและกลุ่มเกษตรกรเทศบาลตำบลนาหว้า จ.นครพนม

นางสาวพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้บริหารด้านธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ปัจจุบัน วรุณากำลังเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของสภาพอากาศ ประกอบกับแนวโน้มที่ภาวะความมั่นคงทางอาหารและทรัพยากร วรุณา มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพเกษตรกรไทย โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในวงการเกษตรกรรมผ่านนวัตกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมเกษตรไทยมาโดยตลอด โดยได้ดำเนินโครงการ "VARUN" ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อจัดทำแผนที่ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนจัดการพื้นที่เกษตรกรรม และพัฒนาระบบการให้คำแนะนำแผนการเพาะปลูกและการดูแลให้ได้ผลผลิตสูง ให้กับผู้นำชุมชนและเกษตรกรในเทศบาลตำบลนาหว้า จังหวัด รวมถึงการให้คำแนะนำแปลงเกษตรแบบครอบคลุมด้วย คันนา  แอปพลิเคชัน (Kanna Application) ร่วมกับเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ใช้พัฒนาการเกษตรในพื้นที่เพาะปลูกของตน โดยเริ่มจากทางวรุณาเข้าไปศึกษารูปแบบการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นต์ และประเมินศักยภาพพื้นที่ในการกักเก็บคาร์บอน เพื่อนำไปจัดอบรมการเก็บตัวอย่างดิน วิเคราะห์การใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับค่าดินของพื้นที่เพาะปลูก จากนั้นจะมีการจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยเทคโนโลยีโดรน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาใช้จัดทำแผนที่ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรในตำบลนาหว้า แสดงผลบนแดชบอร์ด VARUN เพื่อให้เกษตรกรใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนจัดการพื้นที่เกษตรกรรมที่จะช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และต้นทุนต่อหน่วยลดลง เป็นแผนส่งเสริมความยั่งยืนโดยเริ่มจากการวางรากฐานความรู้ให้กับเกษตรกรท้องถิ่น"

VARUN (วรุณ) คือระบบที่ช่วยในการตัดสินใจในการวางแผนจัดการพื้นที่เกษตรกรรม รวมถึงช่วยวิเคราะห์ช่วงผลผลิตและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในแต่ละแปลงปลูก ที่เกิดจากการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตพืช โดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ผ่านแบบจำลองการเจริญเติบโต และนำมาแสดงผลผ่านระบบ "VARUN"

คันนา แอปพลิเคชัน (Kanna Application) คือผู้ช่วยที่ให้คำแนะนำข้อมูลแปลงเกษตรที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางการเกษตรแบบครบวงจร (End-to-End Solution) ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลพยากรณ์อากาศ การติดตามสุขภาพพืช ข่าวสารทางการเกษตร การบูรณาการเทคโนโลยีดาวเทียม (Satellite) การเรียนรู้โปรแกรมจากดาต้า (Machine Learning) และการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ยิ่งช่วยให้การดูแลแปลงเกษตรง่ายยิ่งขึ้นผ่านระบบฟีเจอร์ (Features) ในคันนา แอปพลิเคชัน ที่ใช้งานง่าย สะดวกสบายในการใช้งาน และตรงกับความต้องการของเกษตรกร ปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 1,371 ราย

ด้านนายสวาท โคตรบิน ปลัดเทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เผยว่า "โครงการนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเกษตรกรรมในระดับท้องถิ่นอย่างยิ่ง เพราะโดยปกติแล้วเกษตรกรชาวบ้านจะทำการเพาะปลูกโดยใช้วิถีชาวบ้าน กล่าวคือไม่มีการวิเคราะห์ค่าดินและคาดคะเนเรื่องน้ำ เมื่อผลผลิตออกมาก็ไม่คุ้มกับเงินลงทุน การได้เข้าร่วมโครงการอบรมกับวรุณา ช่วยให้เกษตรกรท้องถิ่นมีแนวทางวางแผนการเพาะปลูกอย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น รู้จักศักยภาพที่ดินของตน นำข้อมูลสภาพอากาศมาวางแผนเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ได้ผลผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 500 - 600 ไร่ เพิ่มขึ้น 80-100 % หากเทียบกับการเพาะปลูกวิถีชาวบ้านแบบเดิม โดยต้องขอขอบคุณบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ที่ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีให้กับพื้นที่เกษตรกรรมในตำบลนาหว้า จนสามารถดำเนินงานตามกรอบโครงการให้ลุล่วงด้วยดี  ซึ่งเทศบาลตำบลนาหว้ายินดีที่จะส่งเสริม สานต่อ และขับเคลื่อนโครงการในลักษณะนี้ต่อไป"

"จากที่ได้ดำเนินโครงการมาตลอดระยะเวลาร่วม 1 ปี ผลลัพธ์ที่ได้คือวรุณาสามารถสร้างฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงวางระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนจัดการพื้นที่เกษตรกรรม จากแบบจำลองการเจริญเติบโตพืชในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ง่ายต่อการใช้งาน สนับสนุนให้เกษตรกรมีความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนเกษตรกรรมในพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดย บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนจัดการพื้นที่เกษตรกรรม จะเป็นโครงการต้นแบบที่ต่อยอดและขยายผลธุรกิจไปสู่พื้นที่ระดับเทศบาลเมือง ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนเชิงนโยบายแก่ผู้บริหารในการกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ การขยายพื้นที่เพาะปลูก การสนับสนุนพืชที่เหมาะสมเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับธุรกิจหรือโรงงานผลิต นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจในการวางแผนและจัดการแปลงตลอดฤดูกาลเพาะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตสูงตามศักยภาพของพื้นที่ต่อไป" พณัญญา กล่าวสรุป

สำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีจาก บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล [email protected] หรือ โทร 02-078-6548 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://varuna.co.th

VARUNA ร่วมกับ NIA ดำเนินงานโครงการ VARUN วางแผนจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ให้กับผู้นำชุมชนและกลุ่มเกษตรกรเทศบาลตำบลนาหว้า จ.นครพนม