พิธีมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดี กับโครงการมิวสิคอวอร์ดเชิงสร้างสรรค์

05 Oct 2023
พิธีมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดี กับโครงการมิวสิคอวอร์ดเชิงสร้างสรรค์"บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ที่จบโปรเจคต์อย่างยิ่งใหญ่และงดงาม จากความสำเร็จของโครงการประกวด "บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์" ครั้งที่ 1 ในปี 2565 ที่ผ่านมา ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้สานต่อกิจกรรมเพื่อส่งต่อโอกาส ปลูกฝังความดีและสนับสนุนให้เกิดความรักความสามัคคีในสังคมไทยอีกครั้ง ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ผ่านเสียงเพลงและดนตรี ในโครงการ "บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566" โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2566 - 31 สิงหาคม 2566 มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,014 คนจากทั่วประเทศ ใน 3 ประเภทการประกวด (แต่งเพลง ร้องเพลง และวงดนตรี) ผ่านการคัดเลือก 5 ระดับ (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับประชาชนทั่วไป) จนได้ผู้ที่ได้รางวัลทั้งสิ้น 56 รางวัล และรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท ดังนี้ประเภทแต่งเพลงระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงชมพูแพร ขวัญหวานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เด็กชายปิยะรักษ์ วงค์โชติระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ นางสาวธนัชญา ตาก๋าวินระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ นายวัน กาเบรียล ดิลอส เซ็นทอสระดับประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ นายธนภัทร เหลืองธาตุทองประเภทร้องเพลง
พิธีมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดี กับโครงการมิวสิคอวอร์ดเชิงสร้างสรรค์

ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงภาวิดา พรวัฒนานุกูลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงพิชญาภัค วัฒนาจิรวัฒน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ นางสาวจุฑามาศ คำชวนชื่นระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ นางสาวพิชชาภา ชนาพรรณระดับประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ นายภูวดล แฟงสุวรรณประเภทวงดนตรี

ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ วง Dsus6ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ วง Phamระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ วง NCO Bandระดับประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ วงภิรมย์แบนด์ซึ่งในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

(กอ.รมน.) ได้จัดพิธีมอบถ้วยรางวัล โล่รางวัล และประกาศนียบัตรให้กับผู้ชนะเลิศและผู้ผ่านเข้ารอบกิจกรรมทั้งหมด โดยได้รับเกียรติจากนายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน

ร่วมชมและให้กำลังใจการแสดงบนเวที พร้อมมอบถ้วยรางวัล โล่รางวัล และประกาศนียบัตรให้กับผู้ชนะเลิศจากการประกวด ร่วมถ่ายภาพหมู่ ปิดท้ายด้วยการกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคนอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง