คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. MOU โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์

18 Apr 2024

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ โดยมี รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามร่วมกับนางสาวกัญญา จำปาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ และมี ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย ผศ.ดร.เอกกมล บุญยะผลานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ร่วมลงนามเป็นพยาน ในพิธีลงนาม ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. MOU โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์

ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุน เพื่อร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์) และพัฒนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ (STEM Education: Science, Technology, Engineering and Mathematics Education) ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อนโยบายการสร้างกำลังคนให้มีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าว ในการดำรงชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมนานาชาติ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. MOU โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์